Nieuw: Select voorraad collectie

Bekijk de tafels die uit voorraad leverbaar zijn

Bekijk collectie

Algemene voorwaarden

d.d. januari 2021

Download hier de algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Overeenkomsten
 4. Prijs en prijsaanpassing
 5. Betaling
 6. Levering en risico
 7. Materiaal, kwaliteit en conformiteit
 8. Retourzendingen
 9. Eigendomsvoorbehoud
 10. Klachten
 11. Aansprakelijkheid
 12. Garantie
 13. Overmacht
 14. Bescherming persoonsgegevens
 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

ARTIKEL 1 – Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Hawk International: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hawk International B.V., statutair gevestigd te gemeente Meijerijstad en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 16090191;
 • Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van Hawk International;
 • Afnemer: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die goederen en/of diensten afneemt van Hawk International, dan wel met wie Hawk International een overeenkomst aangaat of met wie Hawk International in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
 • Zakelijke afnemer: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Consument afnemer: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Hawk International en afnemer terzake de levering van goederen en/of diensten, met inbegrip van deze algemene voorwaarden;
 • Afleveren: de feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen, waaronder het afhalen van de goederen door de afnemer bij Hawk International, maar ook de levering op (de aangewezen) locatie van de afnemer mee wordt bedoeld.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en adviezen uitgebracht respectievelijk gesloten door Hawk International. Onderhavige algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle opvolgende aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en adviezen gesloten met dezelfde afnemer, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door Hawk International uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. De toepasselijkheid van eventueel door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten, en de algemene voorwaarden van de afnemer worden op voorhand uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

ARTIKEL 3 – Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Hawk International zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk en dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst. Het staat Hawk International vrij om zonder opgave van redenen de overeenkomst niet te sluiten.
 2. Aanbiedingen en offertes gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen is. Na afloop van deze termijn komt de aanbieding c.q. offerte automatisch te vervallen en kunnen daar geen rechten aan worden ontleend.
 3. Hawk International heeft recht op vergoeding van alle kosten welke door Hawk International zijn gemaakt ter voorbereiding van het uitvoeren c.q. uitwerken van een opdracht, indien deze opdracht door de afnemer (na het sluiten van de overeenkomst) wordt geannuleerd, behoudens overmacht aan de zijde van afnemer. Artikel 13 lid 2 van deze algemene voorwaarden zijn dan op de afnemer van overeenkomstige toepassing.
 4. De door of vanwege Hawk International bij de offerte verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen, monsters, prospecti en dergelijke, blijven eigendom van Hawk International en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de afnemer terstond geretourneerd te worden. Hawk International behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor, tenzij anders overeengekomen.
 5. De in het vorige lid bedoelde stukken door of vanwege Hawk International verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Hawk International.
 6. De afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke, mede met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 13 van deze algemene voorwaarden.
 7. De afnemer is verplicht om de door Hawk International opgestelde en aan de afnemer verstuurde orderbevestiging binnen 24 uur na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele wijzigingen van de overeenkomst met betrekking tot goederen die op maat gemaakt dienen te worden, zijn na 24 uren niet meer mogelijk.
 8. De afnemer vrijwaart Hawk International tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de afnemer ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen en dergelijke. welke tegen Hawk International ingesteld worden.

ARTIKEL 4 - Prijs en prijsaanpassing

 1. Alle overeengekomen prijzen zijn inclusief de (eventueel) daarover verschuldigde omzetbelasting en exclusief de eventuele vervoers- of emballagekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Eventuele fouten in prijsstellingen, zoals onjuiste prijsvermeldingen en calculatie- en schrijffouten, in onder andere, maar niet beperkt tot, reclame-uitingen, aanbiedingen, offertes, publicatie, orderbevestigingen of andere bescheiden afkomstig van Hawk International, zijn niet bindend voor de zakelijke afnemer. Dergelijke prijsstellingen voor consument afnemer zijn niet bindend indien de consument afnemer er in redelijkheid niet op mag vertrouwen dat Hawk International de bedoeling heeft gehad om het betreffende goed voor de vermelde prijs aan te bieden.
 3. Hawk International behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.
 4. Hawk International stelt de afnemer tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover zij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren. De consument afnemer heeft bij wijziging van de prijs, gedurende één week na kennisgeving het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, behoudens wanneer Hawk International op grond van enige wettelijke bepaling tot prijsverhoging verplicht of bevoegd is. De zakelijke afnemer heeft gedurende één week na kennisgeving het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien er sprake is van een prijswijziging welke leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan 15%, behoudens wanneer Hawk International op grond van enige wettelijke bepaling tot prijsverhoging verplicht of bevoegd is.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in Nederlandse valuta.
 6. Indien van overheidswege het percentage omzetbelasting wordt gewijzigd, zal tussen partijen verrekening plaatsvinden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 5 - Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling van de netto (restant-)koopprijs direct bij aflevering te geschieden in contanten. Betaling per pin bij aflevering is eveneens mogelijk. Betaling met creditcard is bij de levering op (de aangewezen) locatie van de afnemer niet mogelijk.
  Indien een factuur wordt toegezonden dienen alle betalingen plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, ten kantore van Hawk International of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen IBAN nummer. Eventuele servicekosten zijn voor rekening van de afnemer.
  Alle betalingen dienen plaats te vinden zonder enig recht op korting, verrekening of schuldvergelijking, ook in faillissement, tenzij anders overeengekomen is.
  Eventuele klachten van de afnemer schorten voormelde betalingsverplichtingen niet op.
 2. Hawk International behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen dan wel begrote prijs te verlangen, met inachtneming van een (eventueel) van toepassing zijnde wettelijke regeling met betrekking tot de consument afnemer.
 3. Indien de consument afnemer niet binnen de in lid 1 gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft Hawk International, zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wettelijke rente (ex artikel 6:119 BW) vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke Hawk International toekomen.
  Indien de zakelijke afnemer niet binnen de in lid 1 gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft Hawk International, zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke Hawk International toekomen.
 4. Alle kosten, welke voor Hawk International voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de afnemer van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de afnemer. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/advocaat en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. In het geval van een zakelijke afnemer worden deze kosten gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom, met een minimum van € 500.
  In het geval van een consument afnemer betreffen deze kosten de kosten zoals bepaald in de Wet Incassokosten.
  De afnemer is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.
 5. Indien en voor zover de afnemer met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van (aanvrage van) faillissement, (aanvrage van) surséance van betaling, het van toepassing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en stillegging of liquidatie van de onderneming van afnemer, is al hetgeen Hawk International van de afnemer te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
 6. De afnemer is gehouden op eerste vordering van Hawk International zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de afnemer uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan Hawk International schuldig mocht zijn.
 7. Hawk International is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de afnemer op Hawk International te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de afnemer van Hawk International.

ARTIKEL 6 – Levering en risico

 1. De levering geschiedt op de plaats en op het tijdstip als in de offerte of in de opdrachtbevestiging vermeld is. De goederen komen per het moment van levering voor risico van de afnemer.
  Hawk International, dan wel de betreffende vervoerder, behoudt zich het recht voor om (natuur)producten op een door haar aan te wijzen plaats af te leveren.
  De door Hawk International opgegeven levertijd is vrijblijvend en wordt nadrukkelijk niet als fataal termijn aangemerkt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De termijn waarbinnen de levering dient te geschieden vangt aan op het moment waarop Hawk International over alle voor de levering of voor de vervaardiging en transport van het te leveren goed noodzakelijke gegevens, vergunningen, instructies, documenten, ontheffingen, toewijzingen en leveranties beschikt en de afnemer, voor zover overeengekomen, de aan Hawk International verschuldigde aanbetaling heeft voldaan.
 3. Ingeval de te leveren goederen na aanbieding tot levering door de afnemer niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, is Hawk International na weigering van de eerste levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen bij afleveren, welke schade ten minste 75% van het netto factuurbedrag, met een minimum bedrag van € 500, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.
  Hawk International zal tevens schriftelijk nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst vorderen, waarbij afnemer een termijn van maximaal 30 dagen wordt gegund om de goederen alsnog af te nemen.
  Indien de te leveren goederen na de termijn van 30 dagen niet door de afnemer zijn afgenomen, is Hawk International gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval de afnemer gehouden is de door Hawk International geleden schade binnen 14 dagen na het intreden van het verzuim te vergoeden.
 4. De bepaalde termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden, wordt door Hawk International naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend.
 5. Overschrijding van de bepaalde termijn voor de levering geeft de afnemer niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
 6. Overschrijding van de termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van Hawk International voor directe of indirecte gevolgen van de tardieve levering.
 7. De kosten verband houdende met levering van goederen, waaronder in ieder geval tevens begrepen zijn de kosten van vervoer, verzekering, het verkrijgen van de benodigde documenten en vergunningen, emballage, takel-, laad- en loswerkzaamheden, zijn voor rekening van de afnemer, tenzij anders overeengekomen.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, heeft Hawk International het recht de door haar te leveren goederen in fasen te leveren, waarbij iedere leverantie afzonderlijk gefactureerd kan worden.
 9. Hawk International behoudt zich het recht voor de door haar te leveren goederen geheel of gedeeltelijk vóór het overeengekomen tijdstip te leveren.
 10. De afnemer is verplicht de goederen die hij (op afroep) heeft besteld, af te nemen binnen 15 werkdagen na de overeengekomen levertermijn.
 11. De afnemer is verplicht om ervoor zorg te dragen dat de plaats waar de aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een aflevering binnen een redelijke tijd mogelijk te maken. Voorts dient de afnemer ervoor zorg te dragen dat de plaats waar de aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten.
 12. Indien de plaats waar de aflevering dient te geschieden op het moment van aflevering niet door Hawk International bereikbaar is, komt dat voor rekening en risico van de afnemer.
 13. De afnemer dient Hawk International voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op de hoogte te stellen van ieder mogelijk (bijzondere) omstandigheid welke het gebruik van hulpmiddelen, zoals een takel of kraan, noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen.
  Bij onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de afnemer, zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.
 14. Indien bij de aflevering door Hawk International blijkt dat aflevering niet aanstonds kan plaatsvinden vanwege omstandigheden die voor rekening en risico van de afnemer komen, zoals omschreven in dit artikel, en de afnemer een tweede levering verlangt, dan is Hawk International gerechtigd om extra vracht-, leverings- en opslagkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 7 - Materiaal, kwaliteit en conformiteit

 1. Monsters van bijvoorbeeld (natuur)steen, stoffen en coatings geven slechts een indicatie van kleur en structuur, afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk en zijn geen reden tot reclamatie.
 2. Hawk International is gehouden het te verwerken materiaal, binnen de uitvoering van één overeenkomst, in kleur en structuur zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en voor zover dat gezien het soort product mogelijk is.
 3. Geen sprake is van een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst indien de dikte, lengte, hoogte of breedte van het gebruikte materiaal als volgt afwijkt:
  - bij een dikte van het (natuur)product tot en met 50 millimeter leidt een afwijking van maximaal 3 millimeter nimmer tot een tekortkoming;
  - bij een dikte van het (natuur)product van 60 tot en met 100 millimeter leidt een afwijking van maximaal 4 millimeter nimmer tot een tekortkoming;
  - bij een dikte van het (natuur)product van meer dan 100 millimeter leidt een afwijking van maximaal 5 millimeter nimmer tot een tekortkoming.
  Hawk International behoudt zich het recht voor om hier van af te wijken, indien dit redelijk is gezien het soort (natuur)product.
 4. Kalksteen, waaronder maar niet beperkt tot marmer, hardsteen en travertin, hebben van oorsprong open structuren, waarbij door Hawk International gebruik kan worden gemaakt van stopsels.
  De door Hawk International aangebrachte c.q. gebruikte stopsels kunnen loslaten, waardoor kleine gaatjes en oneffenheden in het materiaal kunnen ontstaan. Het gebruik van deze stopsels en het mogelijk loslaten van deze stopsels, zijn geen redenen tot reclamatie.
 5. Hawk International staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de afnemer deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel Hawk International kenbaar is gemaakt.

ARTIKEL 8 - Retourzendingen

 1. Retourzendingen van reeds door Hawk International geleverde goederen worden eerst na schriftelijke toestemming daartoe door Hawk International geaccepteerd. De afnemer is alsdan verplicht om de geleverde goederen binnen 10 werkdagen na voormelde toestemming te retourneren. Deze retourzendingen zijn volledig voor rekening en risico van de afnemer.
 2. Bij retourzendingen is het van belang dat de goederen die geretourneerd worden, compleet en onbeschadigd zijn en in de oorspronkelijke verpakking zitten.
 3. Het merendeel van de door Hawk International vervaardigde en/of geleverde goederen betreft maatwerk en is niet geprefabriceerd, waaronder in ieder geval begrepen goederen die door Hawk International worden vervaardigd uit steen, hout en metaal. In deze bedoelt men alle artikelen die in de fabriek van Hawk International vervaardigd worden. Dit gaat om alle tafels, salontafels, side-tables, banken en stenen bouwelementen op maat. Ook indien sprake is van een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte tussen Hawk International en een consument afnemer, heeft de consument afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst, gezien het feit de producten worden vervaardigd en geleverd volgens de specificaties van de consument afnemer en/of worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument afnemer.
 4. Indien de afnemer de overeenkomst wenst te beëindigingen zonder dat sprake is van een tekortkoming en Hawk International hiermee instemt, kan de overeenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Hawk International heeft in dat geval recht op vergoeding van schade, zowel geleden verlies als gederfde winst. De hoogte van de door de afnemer verschuldigde schadevergoeding wordt begroot en vastgesteld door Hawk International, met een minimum van € 500.
 5. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor Hawk International niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Hawk International het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dat neemt niet weg dat partijen in dat geval over en weer voorstellen kunnen doen om de overeenkomst zodanig te wijzigen dat juiste en volledige nakoming wel mogelijk is.
 6. Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, of indien beslag wordt gelegd op een deel van zijn vermogen, is Hawk International gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 9 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de afnemer, behoudt Hawk International zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de afnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
  Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan Hawk International betreffende:
  a. de krachtens deze overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken;
  b.krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de afnemer te verrichten werkzaamheden;
  c.de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst.
 2. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de afnemer is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook.
 3. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de afnemer is overgegaan is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van Hawk International voor deze te houden. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor eenieder zichtbaar te blijven.
 4. Hawk International heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de afnemer met de nakoming van enige verplichting jegens Hawk International in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van Hawk International in betalingsmoeilijkheden verkeert.
 5. De afnemer verleent Hawk International nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om de bedrijfsgebouwen c.q. bedrijfsterreinen van de afnemer te betreden of te laten betreden door een door Hawk International aan te wijzen derde indien Hawk International het geleverde wenst terug te nemen.

ARTIKEL 10 - Klachten

 1. In het geval van levering op (de aangewezen) locatie van de afnemer heeft het hierna te gelden.
  Als bij aflevering van goederen door de afnemer beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs van Hawk International aantekening van de beschadiging te worden gemaakt, waarbij de afnemer de beschadiging nader dient te omschrijven. De afnemer wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om beeldmateriaal te maken van de beschadigingen. Bovendien dient de afnemer binnen twee werkdagen na aflevering, Hawk International hier schriftelijk van op de hoogte te brengen, eventueel met gebruik van het gemaakte beeldmateriaal, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de goederen zonder schade te hebben ontvangen. Indien bij de aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.
 2. In alle andere gevallen, heeft het volgende te gelden.
  De afnemer dient een klacht over een gebrekkig materiaal en/of werk binnen 10 werkdagen na constatering van het gebrek schriftelijk kenbaar te maken bij Hawk International, waarna Hawk International binnen redelijke tijd zal reageren op de ingediende klacht. De klacht dient zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven te worden, waarbij gebruik gemaakt kan worden van beeldmateriaal.
  Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
 3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat het bepaalde omtrent de termijn zoals genoemd in lid 1 onverlet.
 4. Hawk International kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken indien de afnemer aan het geleverde wijzigingen heeft aangebracht, dan wel het geleverde gebruikt, be- of verwerkt anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties.
 5. Hawk International heeft het recht het gebrek in het geleverde naar keuze te herstellen door kosteloos herstel of volledige of gedeeltelijke vervanging van het geleverde. Hawk International kan, naar keuze, de prijs ook (gedeeltelijk) restitueren. Hawk International heeft het recht om de te restitueren prijs te verminderen gezien de verstreken periode waarbinnen de afnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de goederen.
  Indien goederen door de afnemer bij Hawk International zijn opgehaald, dient een eventueel herstel van de goederen op een door Hawk International aan te wijzen locatie plaats te vinden.

ARTIKEL 11 - Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Hawk International voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Hawk International zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel, indien Hawk International zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd betreft het bedrag maximaal het netto factuurbedrag met betrekking van de betreffende overeenkomst.
 2. Hawk International is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
 3. De afnemer vrijwaart Hawk International tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen Hawk International en de afnemer.
 4. Indien Hawk International goederen dient af te leveren op locatie aangewezen door de afnemer, is de afnemer aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van goederen en gereedschappen van Hawk International, tenzij de beschadiging of vermissing te wijten is aan grove onachtzaamheid of opzet van Hawk International.
 5. Indien Hawk International op verzoek van de afnemer, reeds eerder bij Hawk International aangeschafte goederen, verhuist naar een andere locatie van de afnemer (tegen een vergoeding), is dit transport geheel voor rekening en risico van de afnemer.

ARTIKEL 12 – Garantie

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat Hawk International voor een periode van 12 maanden na aflevering in voor de deugdelijkheid van de afgeleverde zaken. Indien een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.
  Een afwijkende garantietermijn diens alsdan schriftelijk overeengekomen te zijn.
 2. De afnemer moet Hawk International in alle gevallen gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen, conform artikel 10 lid 5. De aansprakelijkheid van Hawk International is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot (gedeeltelijke) vervanging van dat goed, een en ander ter beoordeling van Hawk International.
 3. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
  - normale slijtage;
  - onoordeelkundig of onjuist gebruik;
  - niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  - installatie, (de)montage, wijziging of reparatie door de afnemer of derden;
 4. Geen garantie wordt gegeven op:
  - geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
  - goederen of onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend;
  - de artikelen die door de afnemer (of in opdracht van de afnemer) bij Hawk International zijn opgehaald en er is sprake van breukschade;
  - indien een natuurstenen tafel-/bankblad op een onderstel wordt gebruikt welk onderstel niet gekocht is bij Hawk International en er is sprake van breukschade;
  - een natuurstenen artikel zwaarder dan 100 kilogram die door de afnemer (of in opdracht van de afnemer) is verplaatst of verhuisd;
  - het gebrek door nalatigheid of opzet is ontstaan;
  - de artikelen bij retourzending onvoldoende zijn beschermd tegen transportschade;
  - wijzigingen aan de artikelen zijn aangebracht;
  - de geleverde artikelen zijn be- of verwerkt;
  - Hawk International niet of niet tijdig in de gelegenheid is gesteld het gebrek te onderzoeken en eventueel te herstellen;
 5. Voor wat betreft houten onderdelen geeft Hawk International uitsluitend garantie op productiefouten. Op het werken van het hout wordt geen garantie gegeven.

ARTIKEL 13 – Overmacht

 1. Indien en voor zover Hawk International zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder daardoor schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door haar redelijk te oordelen termijn op te schorten.
 2. Onder oorzaken die Hawk International niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Hawk International of in de onderneming van een derde van wie Hawk International goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden, alsmede brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen.
 3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet Hawk International ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de afnemer.

ARTIKEL 14 – Bescherming persoonsgegevens

 1. De afnemer kan in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen, persoonsgegevens over de afnemer en/of personen die verbonden zijn aan en/of werkzaam zijn bij of voor de afnemer (laten) verwerken door Hawk International. Hawk International zal hierbij zorg (laten) dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de (computer)systemen of infrastructuur van Hawk International bevinden. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Hawk International gaat zorgvuldig om met de door afnemer verstrekte persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor de afnemer, en worden niet aan derden verstrekt, behoudens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst en/of de gevallen waarin Hawk International hiertoe krachtens de op dat moment toepasselijke wet- en regelgeving en/of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 3. Ingeval van een data-lek zal Hawk International, indien dat noodzakelijk en redelijkerwijs mogelijk is, medewerking verlenen aan de afnemer zodat deze tijdig kan voldoen aan een op haar rustende meldplicht overeenkomst hetgeen bepaald in de AVG.
 4. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens en vrijwaart Hawk International voor kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden in verband met het niet naleven door de afnemer van de AVG.

ARTIKEL 15 - Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Hawk International en de afnemer is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen Hawk International en de afnemer en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch.